Ενημέρωση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

209.—(1) Ο Έφορος ενημερώνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης—

(α) Για κάθε άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών που χορηγείται σε ασφαλιστική επιχείρηση η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα θυγατρική μιας ή περισσότερων μητρικών επιχειρήσεων που διέπονται από τη νομοθεσία τρίτης χώρας, γνωστοποιώντας και τη δομή του ομίλου επιχειρήσεων στον οποίο ανήκουν

(β) για τη συμμετοχή τέτοιας μητρικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στη Δημοκρατία, η οποία με τον τρόπο αυτό την καθιστά θυγατρική της.

(2) Ο Έφορος ενημερώνει επίσης την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιεσδήποτε δυσκολίες γενικής φύσεως που συναντούν οι κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες κατά την εγκατάστασή τους στην τρίτη αυτή χώρα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει τον περιορισμό ή την αναστολή εξέτασης αιτήσεως—

(α) Σε σχέση με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας που έχει ήδη κατατεθεί από αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση κατά τη στιγμή της απόφασης ή μεταγενέστερα·

(β) σε σχέση με την απόκτηση συμμετοχών στις οποίες προβαίνουν άμεσα ή έμμεσα μητρικές επιχειρήσεις διεπόμενες από το δίκαιο τρίτης χώρας,

ο Έφορος αναστέλλει τη λήψη αποφάσεως σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω, για όσο χρονικό διάστημα η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφασίσει αντίστοιχη αναστολή ή περιορισμό γενικής ισχύος σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ο εν λόγω περιορισμός ή η αναστολή, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τη δημιουργία θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών στη Δημοκρατία από ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τις θυγατρικές τους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ούτε όσον αφορά την απόκτηση συμμετοχής από τέτοια επιχείρηση ή θυγατρική της σε ασφαλιστική εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(4) Ο Έφορος οφείλει, μετά από αίτημα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποβάλλεται όταν αυτή διαπιστώσει ότι έχει προκύψει η περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) ή η περίπτωση μη παροχής αποτελεσματικής πρόσβασης σε επιχείρηση Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτη χώρα, όπως αυτή που απολαμβάνει η επιχείρηση της τρίτης αυτής χώρας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να την ενημερώνει—

(α) Για κάθε αίτηση προς χορήγηση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών μιας άμεσα ή έμμεσα θυγατρικής εταιρείας της οποίας η μητρική ή οι μητρικές επιχειρήσεις διέπονται από τη νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας·

(β) για κάθε σχέδιο επιχείρησης αυτού του είδους να αποκτήσει συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η τελευταία αυτή να καταστεί θυγατρική της πρώτης.