Απαγόρευση ελεύθερης διάθεσης στοιχείων ενεργητικού

208. Ο Έφορος δύναται να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των εντός της Δημοκρατίας στοιχείων ενεργητικού μιας ασφαλιστικής επιχείρησης Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., κατόπιν σχετικής αιτήσεως της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Κράτους Μέλους καταγωγής της, για παράβαση των διατάξεων, που αφορούν στο σχηματισμό και την επένδυση των τεχνικών αποθεμάτων και τη συγκρότηση του περιθωρίου φερεγγυότητας. Στην αίτηση αυτή πρέπει να καθορίζονται τα στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία ζητείται η λήψη απαγορευτικών μέτρων.