Ανταλλαγή πληροφοριών

207.—(1) Ο Έφορος προβαίνει σε ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων Κρατών Μελών, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβητών, οι οποίες ασκούν εργασίες τόσο στη Δημοκρατία όσο και εις τα άλλα αυτά Κράτη Μέλη.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος κρίνει ότι οι δραστηριότητες στη Δημοκρατία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός διαμεσολαβητή Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., η οποία ασκεί εργασίες στη Δημοκρατία, είτε υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης είτε/και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενδέχεται να παραβλάψουν τη χρηματοοικονομική της κατάσταση ή τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, ο Έφορος ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή το Κράτους Μέλους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης ή του διαμεσολαβητή αντίστοιχα.