Αρμόδια εποπτική αρχή. Έφορος Ασφαλίσεων

4.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που αφορούν στην εξουσία του Υπουργού προς εξέταση προσφυγών κατ' αποφάσεων του Εφόρου και του άρθρου 79 του παρόντος Νόμου, που αφορά στην εξουσία του Υπουργού προς έκδοση οδηγιών για εγκεκριμένες επενδύσεις, η διοικητική εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ανατίθεται στον Έφορο Ασφαλίσεων.

(2) Ως Έφορος Ασφαλίσεων διορίζεται δημόσιος λειτουργός, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διορίζονται ένας ή δύο δημόσιοι λειτουργοί ως Βοηθός ή Βοηθοί Έφοροι Ασφαλίσεων που αναπληρώνουν τον Έφορο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού.

(4) Η Υπηρεσία σε κάθε περίπτωση ενεργεί εξ' ονόματος και κατ' εντολή του Εφόρου.