Πεδίο εφαρμογής

3.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου διέπουν—

(α) Την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών εντός και εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακές ασφαλιστικές εταιρείες, περιλαμβανομένων και των αλληλοασφαλιστικών οργανισμών και των αντασφαλιστικών εταιρειών

(β) την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών εντός της Δημοκρατίας από αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις·

(γ) την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εγγράφονται στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, είτε ως κυπριακές είτε ως αλλοδαπές, αλλά ασκούν ασφαλιστικές εργασίες αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας·

(δ) σε περίπτωση προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ημερομηνία προσχώρησής της, την άσκηση ασφαλιστικών εργασιών εντός της Δημοκρατίας από ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελβετική Συνομοσπονδία, υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης μόνο για ασφαλιστικές εργασίες του Κλάδου Γενικής Φύσεως· και

(ε) την άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης.

(2) Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο (γ) του προηγούμενου εδαφίου ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται, εκτός αν άλλωσπως προκύπτει από το κείμενο, κατά πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εξαιρούνται—

(α) Η ασφάλιση που ασκείται από τη Δημοκρατία ή για λογαριασμό της Δημοκρατίας, καθώς και η ασφάλιση εξαγωγών για λογαριασμό της Δημοκρατίας ή με την εγγύηση της Δημοκρατίας·

(β) η άσκηση εργασιών από εταιρείες ή επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) ασκούν μόνον εργασίες του κλάδου βοηθείας, όπως αυτές καθορίζονται στο συνημμένο στον παρόντα Νόμο Πρώτο Παράρτημα·

(ii) η δραστηριότητά τους αυτή ασκείται σε καθαρά τοπικά πλαίσια επαρχίας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε είδος μόνο· και

(iii) τα ετήσια έσοδά τους από την παροχή των υπηρεσιών βοηθείας δεν υπερβαίνουν το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των 200.000 Ευρώ· και

(γ) οι προβλεπόμενοι στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 22 αλληλοασφαλιστικοί οργανισμοί·

(δ) η αντασφάλιση που ασκείται από  τη Δημοκρατία ή την οποία εγγυάται πλήρως η Δημοκρατία, όταν η τελευταία ενεργεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, με την ιδιότητα του αντασφαλιστή τελευταίου βαθμού, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που ο ρόλος αυτός απαιτείται από τις συνθήκες της αγοράς, λόγω των οποίων καθίσταται ανέφικτη η απόκτηση επαρκούς κάλυψης από επιχειρήσεις της αγοράς.