Αρμοδιότητες Εφόρου

5.—(1) Ο Έφορος εποπτεύει τη λειτουργία των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών και των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, καθώς και τις δραστηριότητες των προσώπων που ασκούν εργασίες διαμεσολάβησης, μεριμνά για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους και γενικά φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης της νομιμότητας των δραστηριοτήτων τους, προς το συμφέρον των ασφαλισμένων καθώς και προσώπων τα οποία δικαιούνται αποζημίωση δυνάμει του ασφαλιστηρίου.

(2) Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα να ασκεί συμπληρωματική εποπτεία επί των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες είναι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μιας τουλάχιστον ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 70Α και 195Β, στο εδάφιο (10) του άρθρου 196, καθώς και στο άρθρο 198.

(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 70Β, στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 195Β, στα εδάφια (9) και (10) του άρθρου 196, καθώς και στο άρθρο 198:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων, δυνάμει του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία   με    βάση   τους   κινδύνους,  ο   Έφορος, εφόσον είναι η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία, δύναται, μετά από διαβουλεύσεις με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, να εφαρμόσει στην εν λόγω εταιρεία μόνο τη σχετική διάταξη των εν λόγων Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος Νόμου και του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου καθώς και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία με βάση τους κινδύνους, ο Έφορος, εφόσον είναι η αρμόδια αρχή που ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία, δύναται, κατόπιν συμφωνίας με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας του τραπεζικού τομέα και του τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, να εφαρμόσει μόνο τη διάταξη των εν λόγω Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που αφορά τον πλέον σημαντικό τομέα, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3(2) των Οδηγιών αυτών.

(4) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, της οποίας η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 195Β, στο εδάφιο (10) του άρθρου 196 και στο άρθρο 198.

(4Α) Ο Έφορος, εφόσον είναι η αρμόδια εποπτική αρχή να ασκεί την συμπληρωματική εποπτεία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί δυνάμει του εδαφίου (4).

(5) Ο ´Έφορος  έχει  την  αρμοδιότητα  να  ασκεί συμπληρωματική εποπτεία επί χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων κατά τα οριζόμενα στις Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που εκδίδονται από τον ΄Εφορο.

(6) Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση και την ανάκληση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, για τη λήψη των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο μέτρων σε περίπτωση παράβασης της κειμένης νομοθεσίας και για την άσκηση άλλων εξουσιών προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου, κατά τα ειδικότερα στο Μέρος XIII του παρόντος Νόμου οριζόμενα.

(7) Ο ‘Εφορος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνει υπόψη τη σύγκλιση σε σχέση με τα εποπτικά εργαλεία και  τις  εποπτικές πρακτικές κατά την εφαρμογή των  νομοθεσιών, κανονισμών και οδηγιών που υιοθετούνται δυνάμει των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το σκοπό αυτό, ο Έφορος Ασφαλίσεων συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εποπτικών Αρχών των Ασφαλειών και των Επαγγελματικών Συντάξεων και αξιολογεί δεόντως τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της.

(8) Ο ‘Εφορος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εξετάζει δεόντως την ενδεχόμενη επίδραση των αποφάσεών του επί της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος σε  όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη  μέλη, ειδικότερα σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, βασιζόμενος στις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη σχετική χρονική στιγμή.