Διαμεσολάβηση

227.—(1) Οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου αντιπρόσωποι ασφαλειών, μεσίτες ή αντιπρόσωποι μεσιτών, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τις εργασίες τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 έως 65 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 έως 2001, μέχρις ότου οι διατάξεις του Μέρους XII, άρθρα 164 έως 192, που αφορούν στην άσκηση εργασιών διαμεσολάβησης, τεθούν σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 232 του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την έναρξη της ισχύος του Μέρους XII, οι εγγεγραμμένοι τότε δυνάμει του άρθρου 64 του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς εγγραφή τους στα προς τούτο τηρούμενα Μητρώα, δυνάμει των διατάξεων του Μέρους XII του παρόντος Νόμου, υποκείμενοι κατά πάντα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως προς την ονομασία, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, εξαιρούμενοι όμως των διατάξεων που αφορούν στα απαιτούμενα για την εγγραφή τους επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα.

(3) Μετά την έναρξη της ισχύος του Μέρους XII, τα εγγεγραμμένα τότε, δυνάμει του άρθρου 64 του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου, νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν εργασίες άλλες από εργασίες διαμεσολάβησης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 175 του παρόντος Νόμου, οφείλουν να τερματίσουν την άσκηση των εργασιών αυτών, συμμορφούμενα προς την ανωτέρω διάταξη, το βραδύτερο εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του Μέρους XII.