Αποδέσμευση καταθέσεων

226.—(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού, από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου παύει να ισχύει η υποχρέωση των υφιστάμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 17 των διά του παρόντος καταργούμενων περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 έως 2001, προς διατήρηση καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα, οι δε προηγουμένως διενεργηθείσες καταθέσεις αποδεσμεύονται και επιστρέφονται στις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατ' αίτησή τους.

(2) Προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 225, οι κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδεσμευόμενες καταθέσεις περιέρχονται στο καταπίστευμα.

(3) Προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των οποίων ακυρώθηκε η άδεια δυνάμει των διατάξεων του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου και οι οποίες δεν υπείχαν υποχρέωση προς σύσταση και διατήρηση καταπιστεύματος, οι διατάξεις του άρθρου 17 του διά του παρόντος καταργούμενου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν, η δε αποδέσμευση των καταθέσεων εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 των διά του παρόντος καταργούμενων περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 έως 2001.