Διάλυση και εκκαθάριση από το Δικαστήριο κατ’ αίτηση κατόχων ασφαλιστηρίων

152.-(1) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τη διάλυση και εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, του οποίου οι οικείες διατάξεις θα εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη ότι το Δικαστήριο  δύναται να διατάξει τη διάλυση της εταιρείας αυτής κατ’ αίτηση τριάντα τουλάχιστο κατόχων ασφαλιστηρίων με συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο ύψους εκατό τουλάχιστο χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ 100.000).

(2) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 362 του περί Εταιρειών Νόμου, το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να διατάξει τη διάλυση και εκκαθάριση υποκαταστήματος ασφαλιστικής επιχείρησης άλλου κράτους μέλους που λειτουργεί στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η διαδικασία εκκαθάρισης υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών που λειτουργούν στη Δημοκρατία διέπεται από το δίκαιο του Κράτους Μέλους καταγωγής.

(3) Η εκκαθάριση κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας συμπεριλαμβάνει και τυχόν υποκαταστήματά της σε άλλα κράτη μέλη:

Νοείται ότι, για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο, δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη μέτρων εξυγίανσης.

(4) Η αίτηση προς διάλυση και εκκαθάριση της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού υποβάλλεται μόνο κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου, που παρέχεται εφόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι η αίτηση είναι εκ πρώτης όψεως δικαιολογημένη και κατατεθεί από τους αιτητές ικανοποιητική εγγύηση για τη δικαστική δαπάνη που συνεπάγεται η αίτηση.

(5) Η κατά το εδάφιο (1) απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης παράγει αμέσως αποτελέσματα τόσο στη Δημοκρατία όσο και στα άλλα κράτη μέλη χωρίς άλλες διατυπώσεις:

Νοείται ότι, ανάλογες αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, παράγουν αποτελέσματα στη Δημοκρατία από τη στιγμή που αρχίζουν να παράγουν αποτελέσματα στο κράτος μέλος, στο οποίο έχουν ληφθεί.

(6)(α) Ο Έφορος ενημερώνει πάραυτα τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών για την απόφαση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης και για τα πιθανά πρακτικά αποτελέσματα της απόφασης αυτής.

(β) Η απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δημοσιεύεται από τον Έφορο εντός ενός μηνός στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και  απόσπασμα αυτής δημοσιεύεται εντός δύο μηνών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στη δημοσίευση αναφέρεται ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ισχύον δίκαιο της Δημοκρατίας και αρμόδια αρχή για σκοπούς εκκαθάρισης είναι ο Επίσημος Παραλήπτης κατά  τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης το όνομα του εκκαθαριστή που έχει διοριστεί. Η δημοσίευση γίνεται στην ελληνική γλώσσα:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο διάταγμα ή δικαστική απόφαση κατά της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας κατά τα οριζόμενα στον περί Εταιρειών Νόμο.

(7) Ο ΄Εφορος, εφόσον αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, ενημερώνει την εν λόγω αρχή σχετικά με την   εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης

(8) Ο  Έφορος δύναται να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας απόφαση αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους για την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης.