Εφαρμοστέο δίκαιο

152Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 163Β και 163Γ, οι πρόνοιες των άρθρων 301 έως 306 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού που αποτελούν την περιουσία της ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και τη μεταχείριση των στοιχείων του ενεργητικού που απέκτησε η ασφαλιστική επιχείρηση ή υπήχθησαν σε αυτήν μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 158, των εδαφίων (1) έως (3) του άρθρου 158Α, των άρθρων 158Β και 159, των εδαφίων (2) έως (7) του άρθρου 161, του άρθρου 162 και των εδαφίων (1) έως (6) του άρθρου 163Η, οι πρόνοιες των άρθρων 233, 270, 271, 272, 273, 274, 282, 283, 286, 288 και 290 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφορικά με τις εκάστοτε εξουσίες της ασφαλιστικής επιχείρησης και του εκκαθαριστή, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 158Α, των άρθρων 163 και 163Δ, του εδαφίου (3) του άρθρου 162, οι πρόνοιες της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 233 και του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τις προϋποθέσεις του συμψηφισμού και τους κανόνες που διέπουν την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης, την κατάταξη των απαιτήσεων και τα δικαιώματα των πιστωτών που έχουν ικανοποιηθεί μερικώς μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή με συμψηφισμό, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 151, 159 έως και 162, οι πρόνοιες των άρθρων 301 έως και 303 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις ισχύουσες συμβάσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης και των άρθρων 215, 220, 305 και 306 του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης στις διαδικασίες ικανοποίησης μεμονωμένων πιστωτών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία:

Νοείται ότι, με τ’ αποτελέσματα επί εκκρεμών δικών επί στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης ή επί δικαιωμάτων που έχει απεκδυθεί η ασφαλιστική επιχείρηση, ρυθμίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 158 και του άρθρου 158Α, οι πρόνοιες των άρθρων 224, 251, 298 και 299 του περί Εταιρειών Νόμου, αναφορικά με τους κανόνες που διέπουν την αναγγελία, επαλήθευση και αποδοχή των απαιτήσεων, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 163 και του εδαφίου (7) του άρθρου 163Η, οι πρόνοιες των άρθρων 254 και 274 του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τον καταλογισμό των εξόδων και των δαπανών της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(7) Τα άρθρα 301, 302 και 303 του περί Εταιρειών Νόμου σχετικά με το ποιες δικαιοπραξίες είναι είτε άκυρες, είτε ακυρώσιμες, ή μερικώς άκυρες επειδή είναι επιβλαβείς για το σύνολο των πιστωτών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, εκτός εάν το πρόσωπο που ωφελήθηκε από δικαιοπραξία επιβλαβή για το σύνολο των πιστωτών αποδείξει ότι-

(αα)  η εν λόγω δικαιοπραξία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους.και

(ββ)  το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει στη συγκε-κριμένη περίπτωση προσβολή της δικαιοπραξίας.