Εφαρμογή στην εκούσια εκκαθάριση

151Α. Οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), του άρθρου 152, του εδαφίου (2), (3), (5), (6), (7), (8) του άρθρου 152, το άρθρο 152Α, το εδάφιο (4) του άρθρου 158, τα άρθρα 158Α, 158Β και 160, τα εδάφια (4), (6), (8) και (9) του άρθρου 163, και τα άρθρα 163Α έως 163Η ισχύουν και για τις περιπτώσεις εκούσιας εκκαθάρισης κυπριακής ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίες κατά τα λοιπά διέπονται από τα άρθρα 203 έως 208, 261 έως 292 και 298 έως 344 του περί Εταιρειών Νόμου.