ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 70Α, 195Α)

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Α.  Αναλογικότητα

 

(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη το αναλογικό μερίδιο της συμμετέχουσας επιχείρησης στις οικείες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ως «αναλογικό μερίδιο» νοείται η αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου το οποίο ανήκει, απευθείας ή εμμέσως, στη συμμετέχουσα επιχείρηση.

(2) Σε περίπτωση συνδεδεμένης επιχείρησης που είναι θυγατρική και έχει έλλειμμα φερεγγυότητας, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής. Ο Έφορος δύναται να επιτρέψει να ληφθεί υπόψη κατ' αναλογία το έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής, όταν κρίνει ότι η ευθύνη της μητρικής επιχείρησης, στην οποία ανήκει μέρος του κεφαλαίου, περιορίζεται αυστηρά και αναμφισβήτητα σε αυτό το μέρος του κεφαλαίου.

(3) Στις περιπτώσεις, στις οποίες δεν υφίστανται κεφαλαιακοί δεσμοί μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων σε έναν ασφαλιστικό όμιλο, ο Έφορος καθορίζει το αναλογικό τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

(4) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των υφιστάμενων κατά την 1ηΜαΐου 2004 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οποία είναι συμμετέχουσα επιχείρηση σε πιστωτικό ίδρυμα, Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις που αναφέρονται στην αφαίρεση των συμμετοχών αυτών και περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στο Μέρος Α του ΄Εκτου Παραρτήματος για τον Κλάδο Ζωής.

Β. Αποφυγή διπλής χρήσης στοιχείων του περιθωρίου φερεγγυότητας

(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται η διπλή χρήση στοιχείων επιλέξιμων για το περιθώριο φερεγγυότητας μεταξύ των διαφόρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στον υπολογισμό αυτό.

(2) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας δεν συνυπολογίζεται -

(α)  Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για το περιθώριο φερεγγυότητας μιας από τις συνδεδεμένες με αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις·

(β)  η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης προς αυτήν την ασφαλιστική επιχείρηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για το περιθώριο φερεγγυότητας της οικείας ασφαλιστικής επιχείρησης.

(γ)  η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης προς αυτή την ασφαλιστική επιχείρηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για το περιθώριο φερεγγυότητας οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτήν την ασφαλιστική επιχείρηση.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της  παραγράφου Β.(2) -

(α)  Τα αποθέματα που δημιουργούνται από τα κέρδη και τα μελλοντικά κέρδη ασφαλιστικής επιχείρησης του Κλάδου Ζωής συνδεδεμένης προς την ασφαλιστική επιχείρηση, την οποία αφορά ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας·και

(β)  το εκδοθέν αλλά μη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης  του Κλάδου  Ζωής συνδεδεμένης προς την ασφαλιστική επιχείρηση, την οποία αφορά ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, συνυπολογίζονται μόνον εφόσον είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης αυτής επιχείρησης.

(4) Το τυχόν εκδοθέν αλλά μη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, που συνιστά εν δυνάμει υποχρέωση της συμμετέχουσας επιχείρησης δεν συνυπολογίζεται:

Νοείται ότι, εκδοθέν αλλά μη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο συνιστά εν δυνάμει υποχρέωση συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, επίσης δεν συνυπολογίζεται:

Νοείται επιπλέον ότι τυχόν εκδοθέν αλλά μη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο συνιστά εν δυνάμει υποχρέωση άλλης συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης της ίδιας συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν συνυπολογίζεται.

Γ. Δυνατότητα μεταβιβάσεως

(1) Εφόσον ο Έφορος κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία, εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους Β.(3) και (4), που είναι επιλέξιμα για το περιθώριο φερεγγυότητας συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν είναι δυνατό να καταστούν διαθέσιμα έτσι ώστε να καλύψουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, την οποία αφορά ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά τον υπολογισμό μόνο στο βαθμό που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης επιχείρησης.

(2) Το άθροισμα των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους Β.(3) και (4) και Γ.(1) δεν επιτρέπεται να υπερβεί το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Δ. Εξάλειψη της δημιουργίας κεφαλαίου μέσω αμοιβαίας χρηματοδότησης

(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας δεν συνυπολογίζονται στοιχεία επιλέξιμα για το περιθώριο φερεγγυότητας, τα οποία προκύπτουν από την αμοιβαία χρηματοδότηση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και -

(α) μιας συνδεδεμένης επιχείρησης·

(β) μιας συμμετέχουσας επιχείρησης·

(γ) άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης οποιασδήποτε των συμμετεχουσώνεπιχειρήσεων.

(2) Δεν λαμβάνονται επιπλέον υπόψη στοιχεία επιλέξιμα για το περιθώριο φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης με την ασφαλιστική επιχείρηση, της οποίας η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα πρόκειται να υπολογισθεί, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από αμοιβαία χρηματοδότηση με άλλη επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτή την ασφαλιστική επιχείρηση:

Νοείται ότι, αμοιβαία χρηματοδότηση υπάρχει όταν μια ασφαλιστική επιχείρηση, ή μια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, έχει μετοχές ή χορηγεί δάνεια προς άλλη επιχείρηση, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, κατέχει στοιχείο επιλέξιμο για το περιθώριο φερεγγυότητας της πρώτης επιχείρησης.

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

Α. Μέθοδος υπολογισμού προσαρμοσμένης φερεγγυότητας

(1) Η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης αποτελεί τη διαφορά μεταξύ-

(α) Του αθροίσματος -

(i) των στοιχείων που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά το άρθρο 66· και

(ii) του αναλογικού μεριδίου της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης στα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης κατά το άρθρο 66· και

(β) του αθροίσματος -

(i)  της λογιστικής αξίας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης στη συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση·

(ii) του αναγκαίου κατά το άρθρο 66  περιθωρίου φερεγγυότητας της συμμε-τέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης· και

(iii) του αναλογικού μεριδίου του αναγκαίου κατά το άρθρο 66 περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση έμμεσης, εν όλω ή εν μέρει, συμμετοχής στη συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, η αξία της έμμεσης συμμετοχής περιλαμβάνεται στο στοιχείο (i) της υποπαραγράφου  (β), αφού συνυπολογιστούν οι σχετικές διαδοχικές συμμετοχές. Το στοιχείο  (ii) της υποπαραγράφου (α) και το στοιχείο  (iii) της υποπαραγράφου (β)  περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα αναλογικά μερίδια των στοιχείων που μπορούν να επιλεγούν για τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης και του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, αντιστοίχως.

Β. Συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

(1) Κατά την εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της ανωτέρω παραγράφου Α(1) λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

(α)  Εφόσον ασφαλιστική επιχείρηση έχει περισσότερες από μια συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητάς της συνυπολογίζονται κάθε μια από τις συνδεδεμένες αυτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(β) Σε περίπτωση διαδοχικών συμμετοχών, δηλαδή όταν μια ασφαλιστική επιχείρηση συμμετέχει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία επίσης συμμετέχει σε ασφαλιστική επιχείρηση, ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση.

(2) Δεν πραγματοποιείται υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης -

(α) Όταν πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, η οποία έχει την καταστατική της έδρα στη Δημοκρατία και αμφότερες η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και η συνδεδεμένη ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που πραγματοποιείται·

(β) όταν πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει την καταστατική της έδρα στη Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η αντασφαλιστική επιχείρηση και αυτή η συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που πραγματοποιείται.

(3) Ο Έφορος δύναται να μην προβεί στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης  φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, εάν μια ασφαλιστική επιχείρηση είναι συνδεδεμένη μιας άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή μιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών εδρεύουσας σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνήσει με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών να ανατεθεί στην αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους μέλους η άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας:

Νοείται ότι, η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον προσκομισθούν στον Έφορο επαρκείς αποδείξεις ότι τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  οι οποίες  λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό, είναι καταλλήλως κατανεμημένα μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.

(4) Όταν συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση με αυτήν, για την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός προσαρμοσμένης φερεγγυότητας, έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση φερεγγυότητας της επιχείρησης αυτής όπως αποτιμάται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω άλλου κράτους μέλους.

Γ. Συνδεδεμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις

(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης που συμμετέχει σε αντασφαλιστική επιχείρηση, η εν λόγω συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση αντιμετω-πίζεται, αποκλειστικά για τις ανάγκες του υπολογισμού, κατά τρόπο ανάλογο με τη συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, εφαρμοζόμενων των γενικών αρχών και των μεθόδων που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα.

(2) Για τον σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο Γ(1), απαιτείται από κάθε συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση ο υπολογισμός ενός θεωρητικού περιθωρίου φερεγγυότητας βάσει των ίδιων κανόνων με εκείνους που προβλέπονται από το Μέρος Β του  Πέμπτου Παραρτήματος ή από το Μέρος Β του Έκτου Παραρτήματος. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών δυσκολιών κατά την εφαρμογή αυτών των κανόνων, ο Έφορος μπορεί να δεχθεί να υπολογισθεί το θεωρητικό περιθώριο φερεγγυότητας με βάση το πρώτο αποτέλεσμα που προβλέπει η παράγραφος (2) του Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος. Τα ίδια στοιχεία με εκείνα που προβλέπονται από το Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος ή από το Μέρος Α του  Έκτου Παραρτήματος, αναγνωρίζονται ως στοιχεία που  λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του θεωρητικού περιθωρίου φερεγγυότητας. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αποτιμώνται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις όπως εκείνες που προβλέπονται στα Μέρη Α και Β του Τέταρτου Παραρτήματος.

Δ. Ενδιάμεσες ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου

(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει συμμετοχή σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, μια συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση, μια ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή μια αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της ενδιάμεσης εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Για σκοπούς αποκλειστικά του υπολογισμού, ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις μεθόδους που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, η συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αντιμετωπίζεται ως εάν να επρόκειτο για ασφαλιστική επιχείρηση υπαγόμενη σε απαίτηση μηδενικής φερεγγυότητας και ως εάν να διεπόταν από τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος ή στο Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος σε σχέση με τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.

Ε. Συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών

(1)(α) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία συμμετέχει σε ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, αυτή η ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας αντιμετωπίζεται για τον αποκλειστικό σκοπό του υπολογισμού αυτού κατά τρόπο ανάλογο προς συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, με εφαρμογή των γενικών αρχών και μεθόδων που περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα.

(β) Σε περίπτωση όμως που η συνδεδεμένη επιχείρηση της τρίτης χώρας υπόκειται στη χώρα αυτή σε υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας και σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας  τουλάχιστονσυγκρίσιμου με το περιθώριο φερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 66, συνεκτιμάται στον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας, όσον αφορά την εν λόγω επιχείρηση, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και τα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας όπως καθορίζονται από την τρίτη χώρα.

ΣΤ. Συνδεδεμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών

(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων Γ(1) και (2),  κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία συμμετέχει σε αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα  και με την προϋπόθεση ότι η αντασφαλιστική επιχείρηση της τρίτης χώρας υπόκειται στη χώρα αυτή σε υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας και σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας συγκρίσιμου με το περιθώριο φερεγγυότητας που προβλέπεται στο άρθρο 66, συνεκτιμώνται στον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας, όσον αφορά την τελευταία αυτή επιχείρηση, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τα στοιχεία που κατά το δίκαιο της τρίτης χώρας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών. Σε περίπτωση που στην εν λόγω  τρίτη χώρα στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται μόνο ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μπορούν να υπολογιστούν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και τα στοιχεία που κατά το δίκαιο της τρίτης χώρας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, σαν να επρόκειτο για συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση της εν λόγω τρίτης χώρας.

Ζ. Έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών

Σε περίπτωση που ο Έφορος δεν έχει στη διάθεσή του, για οποιοδήποτε λόγο, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης σχετικά με μια συνδεδεμένη επιχείρηση με καταστατική έδρα σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, αφαιρείται η λογιστική αξία της επιχείρησης αυτής στη συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση από τα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για τον σχηματισμό περιθωρίου προσαρμοσμένης φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεραξίες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή δεν επιτρέπεται να επιλεγούν για το σχηματισμό περιθωρίου προσαρμοσμένης φερεγγυότητας.