ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρα 70Β (1), 195Α)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Α. Γενικά

(1) Όταν δύο ή περισσότερες από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 5, είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας και είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν για τη συνεπή εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού που περιγράφεται στο παρόν Παράρτημα.  ο Έφορος ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία με την ίδια συχνότητα με εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 70 για τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Β. Εξαιρέσεις

(1) Δεν απαιτείται υπολογισμός  προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά το παρόν Παράρτημα στις περιπτώσεις όπου -

(α) Η ασφαλιστική επιχείρηση είναι επιχείρηση συνδεδεμένη με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση και λαμβάνεται υπόψη κατά τον προβλεπόμενο στο παρόν Παράρτημα υπολογισμό προσαρμοσμένης φερεγγυότητας που πραγματοποιείται για την άλλη επιχείρηση·

(β) η ασφαλιστική επιχείρηση και μία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών από τον Έφορο, έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, η δε ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνεται υπόψη στον προβλεπόμενο από το παρόν Παράρτημα υπολογισμό που πραγματοποιείται για μία από τις άλλες επιχειρήσεις·

(γ) η ασφαλιστική επιχείρηση και μία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια   άσκησης   ασφαλιστικών  εργασιών  σε   άλλα κράτη μέλη, έχουν ως μητρική επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, και έχει δε συναφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6, συμφωνία με την οποία η άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας του παρόντος Παραρτήματος ανατίθεται στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ή ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας, κατέχουν διαδοχικές συμμετοχές στην ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, στην εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, ο προβλεπόμενος στο παρόν Παράρτημα υπολογισμός περιορίζεται στο επίπεδο της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας.

(3) Ο Έφορος μεριμνά ώστε στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, να πραγματοποιούνται υπολογισμοί ανάλογοι με αυτούς που περιγράφονται στο Έβδομο Παράρτημα:

Νοείται ότι, η αναλογία αυτή συνίσταται στην εφαρμογή των γενικών αρχών και μεθόδων που προβλέπονται στο Έβδομο Παράρτημα στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή της αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας.

(4) Για σκοπούς αποκλειστικά των υπολογισμών αυτών, η μητρική επιχείρηση θεωρείται ως ασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται -

(α) σε μηδενική απαίτηση περιθωρίου φερεγγυότητας, όταν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ή

(β) σε απαίτηση περιθωρίου φερεγγυότητας, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο Δ(1) του Μέρους Β του Έβδομου Παραρτήματος, όταν πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, και

(γ) στις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που ορίζονται στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος ή  στο  Μέρος  Α  του   Έκτου   Παραρτήματος,  όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για το περιθώριο φερεγγυότητας.

Γ. Έλλειψη των αναγκαίων πληροφοριών

(1) Εφόσον ο Έφορος δεν έχει στη διάθεσή του, για οποιοδήποτε λόγο, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό που προβλέπεται στο παρόν Παράρτημα σχετικά με μια συνδεδεμένη επιχείρηση με καταστατική έδρα σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, η λογιστική αξία της επιχείρησης αυτής στη συμμετέχουσα επιχείρηση αφαιρείται από τα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για τον υπολογισμό που προβλέπεται στο παρόν Παράρτημα. Στην περίπτωση αυτή οι υπεραξίες της συμμετοχής αυτής δεν επιτρέπεται να επιλεγούν για τον σχηματισμό περιθωρίου προσαρμοσμένης φερεγγυότητας.