ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8(β),.9(2), 10, 11)

 

 

Επιβολή τελών. 1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη για τα έξοδα ελέγχων και επιθεωρήσεων στα ζώντα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που ρυθμίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 96/23/ΕΚ.

Ποσό το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

 

 

 

 

 

2. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, του παρόντος Παραρτήματος, τέλη καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Για τα ζώντα ζώα που προορίζονται για σφαγή και τα κρέατα που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο I του Παραρτήματος Α : 1,35 ευρώ ανά τόνο κρέατος,

(β) για τα προϊόντα της υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο III του Παραρτήματος Α : 0,1 ευρώ ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο,

(γ) για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα: 0,02 ευρώ ανά χίλια λίτρα νωπού γάλακτος ως πρώτη ύλη,

(δ) για τα προϊόντα αυγών: το ποσό που καλύπτει το πραγματικό κόστος του ελέγχου,

(ε) για το μέλι: το ποσό που καλύπτει το πραγματικό κόστος του ελέγχου.

Καθεστώτα είσπραξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Τηρουμένων των επιπέδων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Παραρτήματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα για την είσπραξη των τελών που καθορίζονται σε αυτή, είτε:

(α) Να εισπράττεται εξ ολοκλήρου στις ακόλουθες εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο κύκλωμα παραγωγής:

(i) σφαγείο για το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο (α), της παραγράφου 2, του παρόντος Παραρτήματος τέλος,

(ii) εγκατάσταση ή εκμετάλλευση για το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 2, του παρόντος Παραρτήματος τέλος,

(iii) εγκατάσταση συλλογής νωπού γάλακτος για το προβλεπόμενο στην παράγραφο (γ) της παραγράφου 2, του παρόντος Παραρτήματος τέλος, είτε,

(β) να κατανέμεται σε όλο το κύκλωμα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της κτηνοτροφίας σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή-

Υποχρέωση καταβολής τελών. 4. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 2, του παρόντος Παραρτήματος τέλος καταβάλλεται από τον επιχειρηματία, ο οποίος ωστόσο έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το τέλος που κατέβαλε από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτέλεσε τις σχετικές εργασίες.