ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

 

(Άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8(β), 9(2), 10, 11)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

 

 

Επιβολή τελών για εισαγωγή. 1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη στα κρέατα που εμπίπτουν στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ, την Οδηγία 71/118/ΕΟΚ, την Οδηγία 91/495/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/45/ΕΟΚ, για τα έξοδα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που συνδέονται με τις διαδικασίες σφαγής.

Ποσό το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τα προβλεπόμενα. στην παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου τέλη, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα:

(α) Βόειο κρέας από:

(i) ενήλικα βοοειδή: 4,5 ευρώ ανά ζώο,

(ii) νεαρά βοοειδή: 2,5 ευρώ ανά ζώο,

(β) μόνοπλα/ιπποειδή: 4,4 ευρώ ανά ζώο•

(γ) χοίρειο κρέας: ζώα με βάρος σφαγίου:

(i) κάτω των 25 kg: 0,5 ευρώ ανά ζώο,

(ii) 25 kg και άνω: 1,30 ευρώ ανά ζώο,

(δ) κρέας αιγοπροβάτων: ζώα με βάρος σφαγίου:

(i) κάτω των 12 kg: 0,175 ευρώ ανά ζώο,

(ii) 12 έως 18 kg: 0,35 ευρώ ανά ζώο,

(iii) άνω των 18 kg: 0,5 ευρώ ανά ζώο,

(ε) (i) κρέατα πουλερικών: 0,03 ευρώ ανά πουλερικό, ή

(ii) (iiα) για τις κότες και τα κοτόπουλα κρέατος, τα άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης με βάρος κατώτερο των 2 kg, καθώς και για τις κότες που είναι ακατάλληλες για αναπαραγωγή: 0,01 ευρώ ανά ζώο,

(iiβ) για τα άλλα νεαρά πουλερικά πάχυνσης, με βάρος σφαγίου ίσο ή ανώτερου των δύο kg: 0,02 ευρώ ανά ζώο,

(iiγ) για τα άλλα ενήλικα πουλερικά βάρους ίσου ή ανώτερο των 5 kg: 0,04 ευρώ ανά ζώο,

(στ) (i) κρέας κουνελιών και θηραμάτων, φτερωτών και τριχωτών: τα ποσά που προβλέπει η υποπαράγραφος (ε), της παρούσας παραγράφου,

(ii) για τα ακόλουθα χερσαία θηλαστικά:

(iiα) αγριόχοιροι: τα ποσά που προβλέπει η υποπαράγραφος (γ), προσαυξημένα με το κόστος τριχινοσκοπικής εξέτασης που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την Οδηγία 92/45/ΕΟΚ, όταν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή,

(iiβ) μηρυκαστικά: τα ποσά που προβλέπει η υποπαράγραφος (δ) της παρούσας παραγράφου.

Ποσό το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή για εργασίες τεμαχισμού.

 

 

 

 

 

 

3. (α) Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις που συνδέονται με τις εργασίες τεμαχισμού που αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 71/118/ΕΟΚ και την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ πρέπει να καλύπτονται:

(i) Είτε με την προσθήκη στα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος κεφαλαίου, ποσού 3 ευρώ ανά τόνο κρέατος που εισάγεται σε ένα εργαστήριο τεμαχισμού,

(ii) είτε με την είσπραξη του πραγματικού κόστους της επιθεώρησης, ανά ώρα εργασίας.

(β) Όταν οι εργασίες τεμαχισμού πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση στην οποία λαμβάνεται το κρέας, τα ποσά που προβλέπονται  στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου μειώνονται έως 55%.

(γ) Όταν η αρμόδια αρχή επιλέγει το καθεστώς με βάση τις παρασχεθείσες ώρες εργασίας πρέπει να μπορεί να αποδείξει στην Επιτροπή ότι η επιβολή του τέλους που προβλέπεται στο στοιχείο (ΐ), της υποπαραγράφου (α), της παρούσας παραγράφου, δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος.

Ποσό το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή για αποθήκευση.

 

 

4. (α) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει ποσό που αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος ελέγχου ή επιθεώρησης του κρέατος που αποθηκεύεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 71/118/ΕΟΚ και την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ

(β) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου μπορούν να καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής, όπως προνοείται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 71/118/ΕΟΚ και την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ, προκειμένου ιδίως να ρυθμίζεται η περίπτωση του κρέατος παρέμβασης και του κρέατος που αποθηκεύεται βραχυχρονίως σε διαδοχικές ψυχτικές αποθήκες.

Κάλυψη αυξημένου κόστους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. (α) Για να καλυφθούν αυξημένα κόστα, η αρμόδια αρχή μπορεί να αυξάνει, για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο στοιχείο (i), της υποπαραγράφου (α), της παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προς τούτο μπορούν να είναι, εκτός της προβλεπόμενης στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 6 του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθες:

(i) Υψηλότερα κόστα επιθεώρησης λόγω ιδιαίτερης ανομοιογένειας των ζώων προς σφαγή ως προς την ηλικία, το μέγεθος, το βάρος και την υγεία,

(ii) αυξημένος χρόνος αναμονής και μη παραγωγικές περίοδοι χρόνου των εξουσιοδοτημένων λειτουργών λόγω ανεπαρκούς προγραμματισμού από την εγκατάσταση των παραδόσεων ζώων ή λόγω τεχνικών ανεπαρκειών και βλαβών, για παράδειγμα σε παλαιότερες εγκαταστάσεις ή εκμεταλλεύσεις,

(iii) συχνή καθυστέρηση της διαδικασίας σφαγής, για παράδειγμα λόγω ανεπαρκούς προσωπικού σφαγείων, που έχει ως συνέπεια τη μειωμένη απασχόληση του προσωπικού επιθεώρησης,

(iv) υψηλότερα• κόστα λόγω μετακινήσεων των επιθεωρούντων λειτουργών σε μη εργάσιμο ωράριο,

(v) απώλεια χρόνου λόγω συχνής αλλαγής ωραρίου των σφαγών, για την οποία δεν ευθύνεται το προσωπικό επιθεώρησης,

(vi) συχνές διακοπές της σφαγής λόγω απαραιτήτων μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης,

(vii) διεξαγωγή επιθεώρησης σε ζώα τα οποία κατόπιν αιτήματος - του επιχειρηματία σφάζονται εκτός του καθορισμένου ωραρίου σφαγής.

Το ύψος των προσαυξήσεων του βασικού επιπέδου του τέλους εξαρτάται από το ύψος του κόστους που πρέπει να καλυφθεί.

(β) Εναλλακτικά, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει ειδικό τέλος που να καλύπτει το πραγματικό κόστος.

Εφαρμογή μειωμένου τέλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Εάν το μισθολογικό κόστος, η δομή των εγκαταστάσεων ή των εκμεταλλεύσεων και η σχέση κτηνιάτρων προς επιθεωρητές αποκλίνουν από το μέσο κοινοτικό όρο που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο στοιχείο (i) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει, εφαρμόζοντας χαμηλότερο τέλος μέχρι το πραγματικό κόστος επιθεώρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Γενικότερα, όταν το κόστος ζωής και το μισθολογικό κόστος παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντικές διαφορές,

(β) για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) ύπαρξη ελάχιστου αριθμού σφαγών ημερησίως που να επιτρέπει προγραμματιζόμενη απασχόληση του σχετικού προσωπικού επιθεώρησης,

(ii) ο αριθμός των ζώων που σφάζονται πρέπει να είναι σταθερός επιτρέποντας ορθολογική απασχόληση του προσωπικού επιθεώρησης δια του εκ των προτέρων προγραμματισμού των παραδόσεων ζώων,

(iii) αυστηρή οργάνωση και προγραμματισμός από τον επιχειρηματία, καθώς και ταχεία διεξαγωγή των σφαγών ώστε να επιτρέπεται η μέγιστη χρησιμοποίηση του προσωπικού επιθεώρησης,

(iv) δεν πρέπει να υπάρχει χρόνος αναμονής ή μη παραγωγικές περίοδοι χρόνου για το προσωπικό επιθεώρησης,

(ν) εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ομοιογένειας των ζώων προς σφαγή ως προς την ηλικία, το μέγεθος, το βάρος και την υγεία.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η εφαρμογή των παρεκκλίσεων της παρούσας παραγράφου να οδηγεί σε μείωση μεγαλύτερη από 55% των επιπέδων της παραγράφου 2, του παρόντος Κεφαλαίου και του στοιχείου (i) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου.

Διατυπώσεις σχετικά με την είσπραξη τελών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. (α) (i) Τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος Κεφαλαίου εισπράττονται, κατά περίπτωση, στο σφαγείο, το εργαστήριο τεμαχισμού και την ψυκτική αποθήκη.

(ii) Τα τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλονται από τον επιχειρηματία που εκτελεί τις προαναφερθείσες εργασίες ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το τέλος που κατέβαλε για την εν λόγω εργασία από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε η εργασία.

(iii) Όταν ο έλεγχος ζώντων πουλερικών πραγματοποιείται στην εγκατάσταση ή εκμετάλλευση προέλευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 71/118/ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή μπορεί να εισπράξει στην εγκατάσταση ή εκμετάλλευση προέλευσης ποσό ύψους έως 20% των ποσών που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (ε), της παραγράφου 2, του παρόντος Κεφαλαίου.

(β) Κατά παρέκκλιση από τον καθορισμό του τόπου είσπραξης που προβλέπεται στο στοιχείο (ϊ) της υποπαραγράφου (α), της παρούσας παραγράφου, στην περίπτωση εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν διάφορες εργασίες και κυκλωμάτων παραγωγής που περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, η αρμόδια αρχή μπορεί να εισπράττει, μια μόνο φορά και σε ένα μόνο μέρος, ένα συνολικό τέλος το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα ποσά.

(γ) Εάν, το τέλος που εισπράττεται στο σφαγείο καλύπτει το σύνολο των εξόδων επιθεώρησης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή δεν εισπράττει τέλος στο εργαστήριο τεμαχισμού ή στην ψυκτική αποθήκη.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Επιβολή τέλους για εισαγωγή.

 

1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλος στα κρέατα που εμπίπτουν στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ, με το κεφάλαιο III της Οδηγίας 71/118/ΕΟΚ, με το κεφάλαιο III της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ και με το κεφάλαιο 11 του παραρτήματος I της Οδηγίας 92/118/ΕΟΚ.

Ύψος τέλους που επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

2. (α) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος καθορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ ανά τόνο (με κόκαλα), με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά αποστολή.

(β) Η αρμόδια αρχή, μπορεί να παρεκκλίνει από το τέλος που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου, επιβάλλοντας υψηλότερο τέλος το οποίο μπορεί να φτάνει, μέχρι το ύψος του πραγματικού κόστους του ελέγχου.

Υποχρέωση καταβολής τελών.

 

3. Το τέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου καταβάλλεται από τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και εισπράττεται στον τελωνιακό σταθμό όπου υπάγεται ο συνοριακός σταθμός ελέγχου ή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου απευθείας.
Διάθεση μέρους του προϊόντος των τελών για ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαθέσει μέρος του προϊόντος των τελών του παρόντος κεφαλαίου για την ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε περίπτωση εμφάνισης εξωτικής ασθένειας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Τμήμα I

Επιβολή τέλους σχετικά με ελέγχους που προβλέπονται στο Κεφάλαιο V, σημείο II του Παραρτήματος της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

 

1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλος στα αλιευτικά προϊόντα που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο I της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, όσον αφορά τα έξοδα επιθεώρησης που απορρέουν από τους επίσημους ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο V σημείο II του παραρτήματος της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

 

Ύψος τέλους το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (α) 1. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος, τέλος καθορίζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο αλιευτικών προϊόντων για τους πρώτους 50 τόνους και σε 0,5 ευρώ ανά τόνο πέρα των 50 τόνων.

(β) Κατά παρέκκλιση από την υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου, το τέλος που επιβάλλεται για τα ακόλουθα είδη:

1. Ρέγγες του είδους Clupea harengus,

2. Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus,

3. Σκουμπριά του είδους Scomber scombrus,

4. Σκουμπριά του είδους Scomber japonicus,

5. Σαυρίδια του είδους Trachurus spp.,

6. Γάβροι του είδους englaulis spp.,

7. Μαρίδες του είδους maena smaris,

δεν μπορεί να υπερβεί τα 50 ευρώ ανά εκφόρτωση, εφόσον το πραγματικό κόστος δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Διατυπώσεις σχετικά με την είσπραξη του τέλους.

 

 

 

 

 

 

3. (α) Η αρμόδια αρχή για αλιευτικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Τμήματος, μπορεί να καθορίζει ένα σύστημα που να επιτρέπει την άθροιση των ποσοτήτων των αλιευτικών προϊόντων για μια συγκεκριμένη περίοδο και ένα σύστημα συγκεντρωτικής είσπραξης που πραγματοποιείται κατά την πρώτη πώληση.

(β) Η είσπραξη του προβλεπομένου στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος, τέλους δεν επηρεάζει την επιβολή του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος Τμήματος σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων, με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 9, του παρόντος Τμήματος.

(γ) Το τέλος που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α), της παραγράφου 2, του παρόντος Τμήματος εισπράττεται κατά την πρώτη διάθεση στην αγορά, εκτός εάν έχει ήδη καταβληθεί κατά την εκφόρτωση και βαρύνει πάντοτε τον πρώτο αγοραστή.

Επιβολή τέλους σχετικά με ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα σημεία I και II του Κεφαλαίου V του Παραρτήματος της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. 4. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλος στα αλιευτικά προϊόντα που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο I της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ όσον αφορά τα έξοδα επιθεώρησης που απορρέουν από τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με τα σημεία I και II του κεφαλαίου V του παραρτήματος της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Ύψος τέλους το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4, του παρόντος Τμήματος.

 

 

 

 

 

 

 

5. (α) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4 του παρόντος Τμήματος, τέλος, καθορίζεται σε 1 ευρώ και επιβάλλεται για κάθε τόνο αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται σε μια εγκατάσταση στην οποία γίνεται παρασκευή και ή μεταποίηση τέτοιων προϊόντων προερχομένων από αλιευτικό πλοίο-εργοστάσιο

(β) Σε περίπτωση επιθεώρησης αλιευτικού πλοίου- εργοστασΐου στο εξωτερικό, η αρμόδια αρχή επιβάλλει το πραγματικό κόστος για τέτοια επιθεώρηση.

Για σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου το πραγματικό κόστος επιθεώρησης επιπρόσθετα από το ύψος του τέλους που επιβάλλεται, περιλαμβάνει οδοιπορικά, εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής στον χώρο επιθεώρησης, διανυκτερεύσεις, και οποιαδήποτε κόστα συναφή με τα πιο πάνω.

(γ) Με αίτηση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, συνοδευομένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μπορεί να ορισθεί και κατώτερο επίπεδο τελών για τα είδη της υποπαραγράφου (β), της παραγράφου 2, του παρόντος Τμήματος, με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής.

Εναλλακτικά καθεστώτα είσπραξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. (α) Όταν, έπειτα από διεξοδική εξέταση του κόστους των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος, για συγκεκριμένο προϊόν, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η επιβολή των τελών σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 3 του παρόντος Τμήματος, δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος, δύναται να καθορίσει ένα καθεστώς είσπραξης ανάλογα με τις παρασχεθείσες ώρες εργασίας για το προϊόν αυτό.

(β) Όταν, έπειτα από διεξοδική εξέταση του κόστους των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Τμήματος, για συγκεκριμένο προϊόν, η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η επιβολή των τελών σύμφωνα με την παράγραφο 5 και την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 6 του παρόντος Τμήματος, σε δεδομένη εγκατάσταση δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος, δύναται να καθορίσει ένα καθεστώς είσπραξης ανάλογα με τις παρασχεθείσες ώρες εργασίας για τις εγκαταστάσεις μεταποίησης του προϊόντος αυτού.

(γ) Εάν η αρμόδια αρχή επιλέξει καθεστώς είσπραξης ανάλογα με τις παρασχεθείσες ώρες εργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Επιτροπή ότι η επιβολή των τελών, που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2 και στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 5, του παρόντος Τμήματος, δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος.

Επιβολή μειωμένου τέλους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. (α) Η αρμόδια αρχή δύναται να μειώσει το ποσό του τέλους που προβλέπεται στην υποπαράγραφο. (α) της παραγράφου 2, του παρόντος Τμήματος, εφόσον οι ελεγκτικές διαδικασίες των παραγράφων 1 έως 3, του παρόντος Τμήματος διευκολύνονται από:

(i) την κατάταξη φρεσκότητας και ή του μεγέθους των ψαριών που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2406/96/ΕΚ ή αναγνωρίζεται βάσει των εθνικών κανόνων και/ή

(ii) την ομαδοποίηση των συναλλαγών πρώτης πώλησης, ιδίως σε ιχθυαγορά ή σε αγορά χονδρικής πώλησης.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να μειώνει το ποσό του τέλους που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α), της παραγράφου 5, του παρόντος Τμήματος, όταν:

(i) οι εργασίες παρασκευής ή μεταποίησης πραγματοποιούνται σε μέρος όπου γίνεται επίσης και η πρώτη πώληση ή η μεταποίηση και/ή

(ii) για μιά συγκεκριμένη εγκατάσταση, οι συνθήκες λειτουργίας και οι παρεχόμενες από τον αυτοέλεγχο εγγυήσεις επιτρέπουν μείωση του προσωπικού επιθεώρησης.

(γ) Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει η εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων να οδηγεί σε μειώσεις μεγαλύτερες του 55%.

(δ) Με αίτηση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους συνοδευομένης από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μπορεί να αποφασισθεί και συμπληρωματική μείωση απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής.

Ύψος τέλους το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

 

 

 

8. (α) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο πραγματικό κόστος ελέγχου των αλιευτικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν άλλες δραστηριότητες εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη, τη συσκευασία ή την αποθήκευση.

(β) Εάν το τέλος που εισπράττεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 και την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 6 του παρόντος Τμήματος καλύπτει όλα τα έξοδα επιθεώρησης που προκύπτουν από τους ελέγχους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο V του παραρτήματος της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή δεν εισπράττει το τέλος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), της παρούσας παραγράφου.

Διατυπώσεις  σχετικά με την είσπραξη τελών.

 

 

 

 

9. (α) Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 και 8 του παρόντος Τμήματος, τέλη καταβάλλονται από τον φορέα εκμετάλλευσης ή ιδιοκτήτη της εγκατάστασης που εκτελεί τις. εν λόγω εργασίες, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει το τέλος που κατέβαλε για την εν λόγω εργασία από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελέστηκε η εργασία.

(β) Για τα νωπά αλιευτικά προϊόντα που πρόκειται να παρασκευαστούν και ή να μεταποιηθούν περαιτέρω στο έδαφος της Δημοκρατίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να εισπράξει, μία μόνο φορά και σε ένα μόνο μέρος, ένα συνολικό τέλος το οποίο περιλαμβάνει τα διάφορα ποσά, και σε περίπτωση που αυτή, επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα ενημερώνει σχετικά προηγουμένως την Επιτροπή.

Απόδειξη  καταβολής τελών.

 

 

 

 

 

 

10. (α) Η αρμόδια αρχή θεσπίζει σύστημα με το οποίο εξακριβώνεται κατά πόσο τα τέλη που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο έχουν πράγματι καταβληθεί από τους υπόχρεους επιχειρηματίες.

(β) Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή μεριμνά, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να προμηθεύει τους επιχειρηματίες με γραπτή βεβαίωση ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ατομική ή γενική πληρωμή των τελών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Τμήματος, εκτός εάν πρόκειται για αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για παρασκευή ή μεταποίηση στο έδαφος της Δημοκρατίας στο οποίο έχουν εκφορτωθεί, εφόσον το συνολικό ποσό του τέλους καταβάλλεται στην εγκατάσταση μεταποίησης ή παρασκευής.

(γ) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

 

 

Τμήμα II
Επιβολή τελών εισαγωγή 1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη στα αλιευτικά προϊόντα που υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο II της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Ύψος τέλους το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

2. (α) Επί των αλιευτικών προϊόντων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 10, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Τμήματος I, του παρόντος Κεφαλαίου.

(β) Επιπλέον, η αρμόδια αρχή εισπράττει συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων επιθεώρησης των συναφών με το συγκεκριμένο τύπο πλοίου, καθώς και των εξόδων εκφόρτωσης, με ελάχιστο ποσό το 1 ευρώ ανά εκφορτωθέντα τόνο.

Ποσό τα οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

 

 

 

3. (α) Για τα αλιευτικά προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, του παρόντος Τμήματος, δηλαδή για όλα τα αλιευτικά προϊόντα πού υποχρεωτικώς διέρχονται από συνοριακό σταθμό ελέγχου, το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τέλος, καθορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ ανά τόνο, με ένα ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι, πέραν των 100 τόνων, το ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ θα μειώνεται σε:

(i) 1,5 ευρώ ανά πρόσθετο τόνο για τα αλιευτικά προϊόντα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, πλην της αφαίρεσης των εντοσθίων και

(ii) 2,5 ευρώ ανά πρόσθετο τόνο για τα λοιπά αλιευτικά προϊόντα.

(β) Η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παρούσας παραγράφου, επιβάλλοντας υψηλότερα ποσά, μέχρι το ύψος του πραγματικού κόστους.

Υποχρέωση καταβολής τελών. 4. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του παρόντος Τμήματος, τέλος καταβάλλεται από τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και εισπράττεται στο τελωνείο όπου υπάγεται ο συνοριακός σταθμός ελέγχου ή απευθείας στον συνοριακό σταθμό ελέγχου.