ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρα 3, 4, 5. 6, 7, 8(β), 9(2), 10, 11)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

 

Επιβολή τέλους. 1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη για τα έξοδα των ελέγχων και επιθεωρήσεων στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 90/425/ΕΟΚ.
Διατυπώσεις, σχετικά με το τέλος. 2. Το πεδίο εφαρμογής, το ύψος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος Κεφαλαίου τέλους και, κυρίως, ο καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή τελών προσώπων, καθώς και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

 

Επιβολή τελών.

 

1. Η αρμόδια αρχή επιβάλλει τέλη για τα έξοδα των ελέγχων και επιθεωρήσεων στα ζώντα ζώα που προορίζονται για εισαγωγή και εμπίπτουν στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 91/496/ΕΟΚ.

Ποσό το οποίο επιβάλλει η αρμόδια αρχή.

 

 

 

 

 

 

2. (α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, του παρόντος Κεφαλαίου τέλη καθορίζονται ως ακολούθως:

(i) για τα ζώα από τα είδη που αναφέρονται στο Κεφάλαιο I του Παραρτήματος Α: 5 ευρώ ανά τόνο βάρους ζώντος με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά αποστολή,

(ii) για τα ζώα από τα λοιπά είδη: το πραγματικό κόστος επιθεώρησης εκφραζόμενο, είτε ανά ζώο είτε ανά εισαγόμενο τόνο, με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά αποστολή, εφόσον όμως το ελάχιστο αυτό δεν εφαρμόζεται επί των εισαγωγών των ειδών που καλύπτει η Απόφαση 97/794/ΕΚ.

(β) Η αρμόδια αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο (α), της παρούσας παραγράφου ποσά εφαρμόζοντας υψηλότερα ποσά, μέχρι να καλυφθεί το πραγματικό κόστος.

Υποχρέωση καταβολής τελών. 3. Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1, του παρόντος Κεφαλαίου, τέλος καταβάλλεται από τον εισαγωγέα ή τον εκτελωνιστή του και εισπράττεται στο τελωνείο όπου υπάγεται ο συνοριακός σταθμός ελέγχου ή απευθείας στον συνοριακό σταθμό ελέγχου.
Εφαρμογή μειωμένου τέλους. 4. Με αίτηση της αρμόδιας αρχής συνοδευομένης από τα κατάλληλα δικαιολογητικά, μπορεί να εφαρμοστεί μειωμένο τέλος επί των εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής.
Διάθεση μέρους του προϊόντος των τελών για ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαθέσει μέρος του προϊόντος των τελών του παρόντος κεφαλαίου για την ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε περίπτωση εμφάνισης εξωτικής ασθένειας.