Μέτρα ασφαλείας

10.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και μεριμνούν ώστε να γίνεται ορθή αξιολόγηση των πληροφοριών και του υλικού που πρέπει να προστατεύεται, ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας κατά τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση τρόπων αντιμετώπισης της κατασκοπείας, των δολιοφθορών της τρομοκρατίας και άλλων απειλών, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Παραρτήματος.

(2) Τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες όλα τα μέσα επεξεργασίας τους και τους χώρους, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις στα οποία αποθηκεύονται. Τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, να επισημαίνεται έγκαιρα οποιαδήποτε διαρροή και να προβλέπεται η απομάκρυνση και ο αποκλεισμός προσώπων που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας, με απώτερο στόχο να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα όλων των πληροφοριών.

(3) Οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9 συνεργάζονται σε τακτική βάση με το Συμβούλιο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι κοινές στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας σε όλες τις αρμόδιες αρχές.