Υλική ασφάλεια

11. Όσον αφορά την υλική ασφάλεια, οι αρχές της Δημοκρατίας που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9 μεριμνούν ώστε η αυστηρότητα των μέτρων υλικής ασφάλειας που εφαρμόζονται να είναι ανάλογη με τη διαβάθμιση, τον όγκο των πληροφοριών και του υλικού και την υφιστάμενη απειλή. Προς τούτο διενεργούνται έλεγχοι σε όλους τους χώρους όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες EE, ώστε να βεβαιώνεται ότι προστατεύονται επαρκώς τα κτίρια από το ενδεχόμενο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και σχετικά, εκπονούνται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών από το ενδεχόμενο να θιγεί τυχαία ή εσκεμμένα η εμπιστευτικότητα, η διαθεσιμότητα ή η ακεραιότητά τους, τηρουμένων

και των σχετικών διατάξεων του Παραρτήματος.