Υποχρέωση τήρησης των κανονισμών ασφαλείας

4. Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό ή τα μέσα επεξεργασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων ή υλικού, και ειδικότερα-

(α) Τα μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα μέλη των αντιπροσωπειών της Δημοκρατίας, που συμμετέχουν σε συνόδους του Συμβουλίου ή συνεδριάσεις των επιτροπών και ομάδων του ή λαμβάνουν μέρος σε άλλες δραστηριότητες του Συμβουλίου-

(β) άλλα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας τα οποία χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες EE, ασχέτως του αν υπηρετούν στο έδαφος της Δημοκρατίας ή στο έδαφος κρατών μελών ή σε τρίτα κράτη· και

(γ) οι εξωτερικοί συμβασιούχοι της Δημοκρατίας και το αποσπασμένο προσωπικό που χειρίζεται διαβαθμισμένες πληροφορίες EE,

οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και τους Κανονισμούς Ασφαλείας του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν με την Απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, το κείμενο των οποίων, στο ελληνικό πρωτότυπο, εκτίθενται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.