Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Ασφαλείας

5.-(1) Το Υπουργείο Άμυνας/Επιτελείο Υπουργού Άμυνας (ΥΠAM/ ΕΠΥΠΑΜ) ορίζεται ως Εθνική Αρχή Ασφαλείας. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας (ΕΑΑ) έχει την ευθύνη για την εποπτεία και έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και τις διαβαθμισμένες πληροφορίες EE και ειδικότερα είναι υπεύθυνη για-

(α) την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, που βρίσκονται στην κατοχή και/ή στη φύλαξη των διάφορων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, οργανισμών δημοσίου δικαίου και γενικά  φορέων του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας, τόσο εντός της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό, όπως σε διπλωματικές αποστολές·

(β) τον έλεγχο περιοδικά των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών EE·

(γ) τη διενέργεια όλων των κατάλληλων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται, ότι όλοι οι πολίτες ή μη πολίτες της Δημοκρατίας, που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και γενικά σε φορείς του δημόσιου τομέα της Δημοκρατίας τόσο εντός της Δημοκρατίας, όσο και στο εξωτερικό και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σε διαβαθμισμένες   πληροφορίες ΕΕ και πληροφορίες που έχουν διαβάθμιση  «ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ», «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», έχουν υποστεί σχετικό έλεγχο ασφάλειας:

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με διαδικασίες διαπραγμάτευσης και ανάθεσης διαβαθμισμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

(δ) τη  λήψη μέτρων και υποβολή προτάσεων για την πρόληψη διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών και  διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα· και

(ε) την έγκριση της δημιουργίας υπογραμματειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

(στ) τον έλεγχο και την εποπτεία τήρησης, καθώς και την καθοδήγηση και την ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή των  προδιαγραφών ασφάλειας που αφορούν διαβαθμισμένες συμβάσεις και, ειδικότερα, την διαπραγμάτευση και την ανάθεση τέτοιων συμβάσεων ή τη σύναψη συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή   διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

(2) Η ΕΑΑ δύναται να διενεργεί περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών EE σε χώρους όπου φυλάσσεται τέτοιας φύσης υλικό. Η ΕΑΑ συνεργάζεται με το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και τη Διεύθυνση Ασφάλειας της Επιτροπής, για τη διενέργεια από κοινού επιθεωρήσεων.

(3) Η ΕΑΑ έχει επίσης την ευθύνη να διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ετήσιων απογραφών που διεξάγονται στην Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE στο Γενικό Γραμματέα/Υπατο Εκπρόσωπο, πριν από την 1η Απριλίου κάθε έτους.