Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Ασφαλείας

5.-(1) Το Υπουργείο Άμυνας/Επιτελείο Υπουργού Άμυνας (ΥΠAM/ ΕΠΥΠΑΜ) ορίζεται ως Εθνική Αρχή Ασφαλείας. Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας (ΕΑΑ) έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών EE και ειδικότερα είναι υπεύθυνη για-

(α) Την τήρηση της ασφάλειας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή και /ή φύλαξη των διάφορων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών της Δημοκρατίας, τόσο εντός της Δημοκρατίας όσο και στο εξωτερικό, όπως σε πρεσβείες και μόνιμες αντιπροσωπείες·

(β) τον έλεγχο περιοδικά των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών EE·

(γ) να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες της EE που έχουν διαβάθμιση ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ EE, ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ EE και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ EE, έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας·

(δ) την πρόληψη διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα- και

(ε) την έγκριση της δημιουργίας υπογραμματειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(2) Η ΕΑΑ δύναται να διενεργεί περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών EE σε χώρους όπου φυλάσσεται τέτοιας φύσης υλικό. Η ΕΑΑ συνεργάζεται με το Γραφείο Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, για τη διενέργεια από κοινού επιθεωρήσεων.

(3) Η ΕΑΑ έχει επίσης την ευθύνη να διαβιβάζει τα αποτελέσματα των ετήσιων απογραφών που διεξάγονται στην Κεντρική Γραμματεία ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ EE στο Γενικό Γραμματέα/Υπατο Εκπρόσωπο, πριν από την 1η Απριλίου κάθε έτους.