Σκοπός

3.(1)- Σκοπός  του  παρόντος  Νόμου  είναι -

(α) o καθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας αναφορικά με την εποπτεία και τις αρμοδιότητες ελέγχου σε σχέση με τις προδιαγραφές ασφαλείας που αφορούν την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ∙

(β) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ένας ενιαίος βαθμός προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, εγγράφων και υλικού από το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(γ) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ενιαίος βαθμός  προστασίας και ενιαίο σύστημα χειρισμού των διαβαθμισμένων πληροφοριών∙

(δ) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση της υλοποίησης και της τήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων  ασφαλείας, τα οποία θα καλύπτουν, αφενός τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και αφετέρου τις διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες σε τομείς που απαιτείται εμπιστευτικότητα.

(ε) ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και των προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διαπραγμάτευση,  την ανάθεση και τη σύναψη διαβαθμισμένων συμβάσεων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, στον όρο «ασφάλεια» περιλαμβάνονται -

(α) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ από την κατασκοπεία, τη διαρροή, ή την κοινολόγηση χωρίς άδεια·

(β) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών και διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ που διακινούνται στα συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής∙

(γ) η προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων εντός της Δημοκρατίας ή, γενικά, χώρων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο αρχών της Δημοκρατίας, όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, από το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και κακόβουλης ζημιάς·

(δ) σε περίπτωση επέμβασης, παρεμβολής, προσβολής ή απόπειρας προσβολής των συστημάτων προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, η εκτίμηση της ζημίας, ο περιορισμός των συνεπειών της και η λήψη των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων.