Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι-

(α) Ο καθορισμός των θεμελιωδών αρχών και προδιαγραφών ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τη Δημοκρατία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται ένας ενιαίος βαθμός προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού από το Συμβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

(β) η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας διαβαθμισμένων πληροφοριών, εγγράφων και υλικού, το οποίο θα καλύπτει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συμβουλίου σε τομείς που απαιτείται εμπιστευτικότητα:

Νοείται ότι με τον όρο ασφάλεια εξυπηρετούνται οι εξής στόχοι:

(α) Η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών EE από την κατασκοπεία, τη διαρροή, ή την κοινολόγηση χωρίς άδεια·

(β) η προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών EE που διακινούνται στα συστήματα και στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής·

(γ) η προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων εντός της Δημοκρατίας, όπου αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες EE από το ενδεχόμενο δολιοφθοράς και κακόβουλης ζημιάς-

(δ) σε περίπτωση αστοχίας, την εκτίμηση της ζημίας, τον περιορισμό των συνεπειών της και τη λήψη των αναγκαίων επανορθωτικών μέσων.