Άδεια διαχείρισης αποβλήτων

11.—(1) Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση η οποία—

(α) Ασχολείται με τη συλλογή και τη μεταφορά αποβλήτων,

(β) μεριμνά για τη διάθεση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων για λογαριασμό τρίτων (εργολάβοι ή μεσίτες),

(γ) διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα II Α ή II Β, ή

(δ) προβαίνει η ίδια σε αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων της στους χώρους παραγωγής,

οφείλει, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές της, να εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια αρχή.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), απαιτείται η υποβολή αίτησης προς την αρμόδια αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την πολεοδομική άδεια, (εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας με βάση το σχετικό Νόμο), και από οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και από μελέτη της κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και, εφόσον απαιτείται, αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου της σχετικής εγκατάστασης. Η μελέτη αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη—

(α) Με τα προβλεπόμενα στη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων,

(β) με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών Διαχείρισης Αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 8, εφόσον αυτό καταρτιστεί, και

(γ) με τους όρους που είναι δυνατό να επιβάλλονται με βάσει το εδάφιο (4)(γ) του άρθρου 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2001.

(3) Η αίτηση για την έκδοση της άδειας διαχείρισης αποβλήτων υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται με διάταγμα της αρμόδιας αρχής το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από την αρμόδια αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εντός τριών μηνών από την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων βάσει του εδαφίου (2) στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια περιλαμβάνει όρους οι οποίοι ρυθμίζουν τουλάχιστο τα ακόλουθα:

(α) Τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων,

(β) τη μέθοδο συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων,

(γ) τις τεχνικές προδιαγραφές,

(δ) τον τόπο διάθεσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων,

(ε) την τήρηση των διατάξεων της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κείμενης νομοθεσίας,

(στ) το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, και

(ζ) τις υποχρεώσεις για εργασίες αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου:

Νοείται ότι εάν η ανωτέρω άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας, τότε η αρμόδια αρχή, προτού χορηγήσει την άδεια, διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(5) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

(6) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ιδίως όταν η προτεινόμενη μέθοδος συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης ή αξιοποίησης κριθεί απαράδεκτη από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

(7) Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης ή επιχείρησης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος από την αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτή πρόσωπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι της σχετικής άδειας και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Η εγκατάσταση ή επιχείρηση δεν μπορεί να αρχίσει τη λειτουργία της εάν προηγουμένως δε λάβει από την αρμόδια αρχή σχετική έγκριση βάσει των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου.

(8) Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης προς την αρμόδια αρχή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της.

(9) Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά το χρόνο που οι όροι της άδειας καθορίσθηκαν για πρώτη φορά, ή σε περίπτωση θέσπισης νεώτερης νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή δύναται να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τους όρους της άδειας.

(10) Για την έκδοση άδειας σε εγκατάσταση που αναφέρεται στο Παράρτημα VII, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τόσο τις διατάξεις του Μέρους IV του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002 όσο και τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002.

(11) Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση το παρόν άρθρο είναι η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αρχή εγγύησης για το κόστος των εργασιών αποκατάστασης και μετέπειτα φροντίδας του χώρου της εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.

(12) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων με βάση το παρόν άρθρο, δεν απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται βάσει άλλης εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.