Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων

12.—(1) Εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που εκτελούν οποιαδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) ή (2) του άρθρου 11, οι οποίες άρχισαν τη λειτουργία τους πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται εντός έτους από την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους παραχωρηθεί η προβλεπόμενη βάσει του άρθρου 11 άδεια διαχείρισης αποβλήτων.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μπορεί να καθορίζει με κανονισμούς ειδικά μέτρα για κατηγορίες υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους, το οποίο δεν συμπίπτει απαραίτητα με το οριζόμενο στο παρόν άρθρο.