Έλεγχοι διαχείρισης αποβλήτων

13.—(1) Η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση στην οποία έχει χορηγήσει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 11 ή το άρθρο 12, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η λειτουργία της είναι σύμφωνη με τους όρους που έχουν προβλεφθεί στη σχετική άδεια. Οι ανωτέρω τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται και κατά το στάδιο της μετέπειτα φροντίδας μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

(2) Οι πιο πάνω εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στην αρμόδια αρχή ή σε πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα από αυτή για τη διενέργεια των ελέγχων, ώστε να προβαίνουν σε εξέταση, έλεγχο, έρευνα ή δειγματοληψία και να συγκεντρώνουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

(3) Σε περίπτωση που κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή επιχείρησης διαπιστωθούν από τους ελέγχους που διενεργούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, η αρμόδια αρχή καθορίζει το είδος και το χρονοδιάγραμμα των επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν αποκλειστικά την εγκατάσταση ή επιχείρηση.

(4) Αποτελεί αδίκημα η άρνηση ή η παράλειψη συμμόρφωσης με τα επανορθωτικά μέτρα και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται βάσει του εδαφίου (3).

(5) Εάν από τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση ή επιχείρηση λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθέντων Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλέσει τη σχετική άδεια διαχείρισης αποβλήτων.