Μητρώο αποβλήτων

14.—(1) Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που αδειοδοτείται σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 12, υποχρεούται—

(α) Να τηρεί Μητρώο στο οποίο να σημειώνονται η ποσότητα των αποβλήτων, η φύση και η προέλευσή τους και, όπου χρειάζεται, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, το μέσο μεταφοράς και ο τρόπος επεξεργασίας τους, για τα απόβλητα που αναφέρονται στο Παράρτημα I και τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ ή ΙΙΒ,

(β) να διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου (α) στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από την αρμόδια αρχή.

(2) Το ακριβές περιεχόμενο του Μητρώου καθώς και η διαδικασία τήρησής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.