Τερματισμός λειτουργίας εγκατάστασης

15.—(1) Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων μετά τη λήξη της σχετικής άδειας που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 και γενικά μετά την παύση λειτουργίας της για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να αποκαταστήσει—

(α) Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία της, και

(β) το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση και βελτίωση του τοπίου, σύμφωνα με τους όρους της άδειας:

Νοείται ότι η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά την εγκατάσταση ή επιχείρηση.

(2) Εφόσον η εγκατάσταση ή επιχείρηση διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης του χώρου βάσει του εδαφίου (1), ακολουθεί η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της εγκατάστασης ή επιχείρησης ως εξής, δηλαδή:

(α) Η εγκατάσταση ή επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση τερματισμού της λειτουργίας της, συνοδευόμενη από στοιχεία και εκθέσεις που τεκμηριώνουν ότι περατώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης βάσει των όρων που έχουν τεθεί στην άδεια που χορηγήθηκε με βάση το άρθρο 11 ή 12·

(β) η αρμόδια αρχή διενεργεί επιθεώρηση της εγκατάστασης ή επιχείρησης και αφού αξιολογήσει τα ανωτέρω στοιχεία και τις εκθέσεις, χορηγεί έγκριση για τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης η οποία καθορίζει υποχρεωτικά και τη χρονική διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας του χώρου, καθώς και το χρόνο και τον τρόπο επιστροφής της εγγύησης που καταβλήθηκε με βάση το άρθρο 11.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους που έχουν επιβληθεί με την άδεια διαχείρισης αποβλήτων, επιβάλλονται τα αναγκαία μέτρα καθώς και χρονικό όριο εντός του οποίου η εγκατάσταση υποχρεούται να συμμορφωθεί με τα μέτρα αυτά.

(4) Αποτελεί αδίκημα η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επιβαλλόμενα μέτρα εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτόματα και η κατατεθείσα, βάσει του άρθρου 11 εγγύηση υπέρ της Δημοκρατίας.

(5) Μετά τη χορήγηση της έγκρισης τερματισμού λειτουργίας της εγκατάστασης ή επιχείρησης βάσει του εδαφίου (2), οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές της εν λόγω εγκατάστασης ή επιχείρησης είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας βάσει των άρθρων 11 ή 12 άδειας, για τη μετέπειτα φροντίδα του χώρου, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν εγκατεστημένη. Η μετέπειτα φροντίδα του χώρου περιλαμβάνει τη συντήρηση του χώρου, καθώς και την παρακολούθηση και διενέργεια των σχετικών ελέγχων και πραγματοποιείται βάσει των όρων της χορηγηθείσας άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

(6) Αποτελεί αδίκημα η μη συμμόρφωση με τους όρους που έχουν επιβληθεί για την μετέπειτα φροντίδα του χώρου, όπου η δραστηριότητα ήταν εγκατεστημένη.

(7) Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές της εγκατάστασης υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της μετέπειτα φροντίδας στην αρμόδια αρχή κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ή συχνότερα εάν αυτό τους ζητηθεί.

(8) Σε περίπτωση που από τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων διαπιστωθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές γνωστοποιούν · στην αρμόδια αρχή τα αποτελέσματα των ελέγχων, προκειμένου αυτή να καθορίσει το είδος και το χρονοδιάγραμμα των επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

(9) Η ευθύνη και οι δαπάνες υλοποίησης των πιο πάνω επανορθωτικών μέτρων βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές της εν λόγω εγκατάστασης ή επιχείρησης διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.