Υποχρεώσεις κατόχων αποβλήτων

10. Κάθε κάτοχος αποβλήτων υποχρεούται—

(α) Να παραδίδει τα απόβλητα σε αδειοδοτημένο βάσει του άρθρου 11 ή 19 ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε αδειοδοτημένη βάσει των άρθρων 11 ή 12 ή 19 ή 20 εγκατάσταση ή επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες που προβλέπονται στο Παράρτημα II Α ή ΙΙ Β, ή

(β) να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και με τρόπο που καθορίζεται σε άδεια που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό βάσει των άρθρων 11 ή 19.