Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών διαχείρισης αποβλήτων

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει οποιαδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την υποβολή κοινής πρότασης από τον Υπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών και κατόπιν σχετικής προς τούτο γνωμοδότησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, μπορεί να εκδώσει κανονισμούς με τους οποίους να καθορίζεται Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των αποβλήτων.

(2) Το Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δυνατό να προβλέπει—

(α) Γενικές τεχνικές προδιαγραφές των μέσων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων·

(β) διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων·

(γ) όρους καταλληλότητας και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων των εγκαταστάσεων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων·

(δ) γενικές τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης αποβλήτων·

(ε) μεθόδους και τρόπους διενέργειας ελέγχων από την ίδια την εγκατάσταση ή επιχείρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της·

(στ) προδιαγραφές των ληπτέων προφυλάξεων στον τομέα της ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού·

(ζ) προδιαγραφές του απαιτούμενου εξοπλισμού άμεσης επέμβασης και αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον-

(η) τους απαιτούμενους όρους για τον τερματισμό της λειτουργίας εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων·

(θ) γενικές προδιαγραφές αποκατάστασης των χώρων ή των εγκαταστάσεων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων·

(ι) κριτήρια καθορισμού της χρονικής διάρκειας της μετέπειτα φροντίδας των εγκαταστάσεων ή των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας τους-

(ια) μεθόδους συντήρησης και παρακολούθησης καθώς και διενέργειας των σχετικών ελέγχων κατά το στάδιο της μετέπειτα φροντίδας των εγκαταστάσεων ή των χώρων τους·

(ιβ) κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται το ύψος, το είδος και η διαδικασία καταβολής της εγγύησης για το κόστος των εργασιών της μετέπειτα φροντίδας του χώρου ή της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών τις οποίες θα συνεπάγεται η πρόκληση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης· και

(ιγ) το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές της μελέτης κατασκευής, οργάνωσης, λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 11 (2) από κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια για τη διαχείριση αποβλήτων.