Στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων

9.—(1) Για την επίτευξη των στόχων οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται με βάση το άρθρο 7, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που υποβάλλεται από κοινού από τον Υπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών η οποία διαμορφώνεται ύστερα από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, εκδίδει κανονισμούς με τους οποίους καθορίζει Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων.

(2) Η Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων καλύπτει το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών αποβλήτων του Καταλόγου, που καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Δημοκρατία, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους στο σύνολο της επικράτειας της και περιλαμβάνει υποχρεωτικά ειδικό κεφάλαιο για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση τους. Επίσης, η Στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για την εφαρμογή μέτρων μείωσης των βιοαποδομήσιμων οικιακών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους ταφής, μέσω ιδίως της ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης υλικών και ενέργειας.

(3) Η Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων καταρτίζεται βάσει των τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, χωροταξικών, κοινωνικών και άλλων συνθηκών που επικρατούν στη Δημοκρατία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις προδιαγραφές που καθορίζει το Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον το Πλαίσιο αυτό καταρτιστεί.

(4) Η Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων θα περιλαμβάνει κυρίως—

(α) Τον τύπο, την ποσότητα και την προέλευση των αποβλήτων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης,

(β) τους στόχους που τίθενται ως προς τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων,

(γ) τις μεθόδους διαχείρισης που θα εφαρμοστούν, με ειδική αναφορά στη συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση ή διάθεση των αποβλήτων,

(δ) όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων,

(ε) τον αριθμό των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και διάθεσης που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των αποβλήτων,

(στ) τις προτεινόμενες θέσεις των εγκαταστάσεων αξιοποίησης και διάθεσης αποβλήτων,

(ζ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση των αποβλήτων,

(η) την εκτίμηση του κόστους των εργασιών αξιοποίησης και διάθεσης των αποβλήτων, και

(θ) τα κατάλληλα μέτρα για την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης της συλλογής, της διαλογής και της επεξεργασίας των αποβλήτων.

(5) Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση στις διατάξεις του κυρωτικού της Σύμβασης για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής Διακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων, η μεταφορά αποβλήτων απαγορεύεται να πραγματοποιείται κατά τρόπο αντίθετο με τις διατάξεις της Στρατηγικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

(6) Η Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων γνωστοποιείται στην Επιτροπή.