Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής

9Α.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 9Β, 9Γ, 9Δ, 9Ε και 9ΣΤ -

“κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών˙

“Περιβαλλοντική Αρχή” σημαίνει την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

“σχέδιο και/ ή πρόγραμμα” σημαίνει τη Στρατηγική Διαχείρισης Αποβλήτων, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 9 και τα προγράμματα, που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 7 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2003.

(2) Τα άρθρα 9Β, 9Γ, 9Δ, 9Ε και 9ΣΤ εφαρμόζονται στα σχέδια και/ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(3) Τα άρθρα 9Β, 9Γ, 9Δ, 9Ε και 9ΣΤ δεν εφαρμόζονται στα σχέδια και/ή προγράμματα -

(α) τα οποία σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης˙

(β) αναφορικά με τα οποία η συμμετοχή του κοινού διασφαλίζεται δυνάμει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου του 2005 ή δυνάμει του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2004.