Μέτρα μείωσης των αποβλήτων, και ορθολογιστικής διαχείρισης τους

7.—(1) Η αρμόδια αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, ετοιμάζει κανονισμούς τους οποίους υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση οι οποίοι προβλέπουν τη λήψη μέτρων—

(α) Για την προώθηση της πρόληψης ή της μείωσης της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων, ιδίως με—

(i) Την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών με τις οποίες μπορεί να γίνει οικονομικότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,

(ii) την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μη συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν όσο το δυνατό λιγότερο, λόγω της παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής τους διάθεσης, στην αύξηση της ποσότητας ή της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης,

(iii) την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την τελική διάθεση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται, στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση,

(iv) την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, ή

(ν) τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγή ενέργειας·

(β) τα οποία να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε—

(i) χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα ή το έδαφος, ούτε για την πανίδα και τη χλωρίδα,

(ii) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές,

(iii) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον·

(γ) για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης των αποβλήτων το οποίο, λαμβανομένων υπόψη και των γεωγραφικών συνθηκών—

(i) θα επιτρέπει τη διάθεση ή αξιοποίηση των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν για το σκοπό αυτό χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και τις καταλληλότερες μεθόδους εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

(ii) θα έχει ως στόχο να καταστεί η Δημοκρατία αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης και αξιοποίησης των αποβλήτων.

(2) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) μπορούν να εξουσιοδοτούν την αρμόδια αρχή να εκδίδει διατάγματα τα οποία να προβλέπουν τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο.

(3) Ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).