Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιασδήποτε εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει οποιαδήποτε από τα θέματα που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, μπορεί να εκδώσει κανονισμούς με τους οποίους να καθορίζεται Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Το Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπει όσα ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 8 , και επιπλέον—

(α) Τις προδιαγραφές συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων αποβλήτων κατά τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά τους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζεται το ύψος της ασφάλειας καθώς και της κάλυψης ζημιών προς τρίτους που προκαλούνται από επικίνδυνα απόβλητα· και

(γ) τις προδιαγραφές για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού κινδύνου από επικίνδυνα απόβλητα.