Διατάξεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων

17. Για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων ισχύουν οι οριζόμενες στο Μέρος II του παρόντος Νόμου διατάξεις, όπως εξειδικεύονται ή διευρύνονται στα παρακάτω άρθρα του Μέρους III. Τα μη επικίνδυνα στερεά οικιακά απόβλητα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Μέρους.