Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

«αξιοποίηση» σημαίνει κάθε εργασία που προβλέπεται στο Παράρτημα II Β·

«απόβλητο» σημαίνει κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του Παραρτήματος I και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ραδιενεργό ουσία ή ραδιενεργό αντικείμενο·

«αποκατάσταση» σημαίνει το σύνολο των εργασιών με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι ο χώρος ή η εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση.

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που στοχεύει στο να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά στους καταναλωτές ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή που δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών.

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή τον Υπουργό Εσωτερικών, αναλόγως της περιπτώσεως, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο.

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που διορίζεται με βάση το άρθρο 35(1)·

«διάθεση» σημαίνει κάθε εργασία που προβλέπεται στο Παράρτημα II Α·

«διάθεση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή στην αγορά» σημαίνει παροχή ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από πρόσωπο στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος σε τρίτο πρόσωπο στη Δημοκρατία ή ο εφοδιασμός του έναντι αμοιβής ή δωρεάν και περιλαμβάνει την περίπτωση που ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής εισάγεται για πρώτη φορά στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με εισαγωγή από τρίτη χώρα στη Δημοκρατία.

«διαχείριση» σημαίνει τη συλλογή, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και τη διάθεση των αποβλήτων, περιλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης των αποβλήτων·

«επικίνδυνα απόβλητα» σημαίνει—

(α) τα απόβλητα που περιλαμβάνονται σε Κατάλογο ο οποίος θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 και θα βασίζεται στα Παραρτήματα III και IV του παρόντος Νόμου, εφόσον παρουσιάζουν μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα V· και

(β) όλα τα άλλα απόβλητα τα οποία, κατά τη γνώμη του Υπουργού, παρουσιάζουν οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα V,

αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε ραδιενεργό ουσία ή ραδιενεργό αντικείμενο.

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

«Κανονισμός 259/93» [Διαγράφηκε]·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου, 2006 σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κάτοχος» σημαίνει τον παραγωγό των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει τις ενώσεις, οργανώσεις και ομάδες που αυτά σχηματίζουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή πρακτική·

«κράτος αποστολής» σημαίνει κάθε κράτος προς το οποίο προβλέπεται να λάβει ή λαμβάνει χώρα η εκκίνηση μεταφοράς αποβλήτων·

«μεταφορά» σημαίνει το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής στις εγκαταστάσεις διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης·

«μεταφόρτωση» σημαίνει τις εργασίες φόρτωσης των αποβλήτων από τα μέσα συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς μεγαλύτερης χωρητικότητας τα οποία μπορούν να φέρουν μηχανισμό συμπίεσης εφόσον οι φυσικές ή χημικές ιδιότητες των αποβλήτων το επιτρέπουν και ο όρος περιλαμβάνει κινητή ή μόνιμη εγκατάσταση μεταφόρτωσης·

«μετέπειτα φροντίδα» σημαίνει το σύνολο των εργασιών για τη συντήρηση και παρακολούθηση του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων που πρέπει να εκτελούνται μετά την οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή επιχείρησης διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρος οικοδομής στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν·

«παραγωγός» σημαίνει πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα ή πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες εργασίες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων·

«συλλογή» σημαίνει την περισυλλογή, διαλογή ή ανάμειξη των αποβλήτων για τη μεταφορά τους·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων» ή «ΣΕΔΑ» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 33 του παρόντος Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων» σημαίνει τις εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

«φορέας εκμετάλλευσης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί ή ελέγχει την εγκατάσταση, ή στο οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική οικονομική εξουσία για την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης·

«χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων» σημαίνει το χώρο όπου μία αδειοδοτημένη βάσει των άρθρων 11, 12, 19 ή 20 του παρόντος Νόμου εγκατάσταση ή επιχείρηση διενεργεί εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.