Κατάλογος αποβλήτων

3.—(1) Ο Υπουργός με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας γνωστοποιεί Κατάλογο αποβλήτων περιλαμβανομένων και επικίνδυνων αποβλήτων·

(2) Ο Υπουργός μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποφασίσει βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που θα προσκομίσει ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου αποβλήτου, ότι το απόβλητο αυτό ενώ αναφέρεται στον Κατάλογο αποβλήτων του εδαφίου (1) ως επικίνδυνο, δεν παρουσιάζει καμία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα V του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίηση να καθορίσει ως επικίνδυνα και οποιαδήποτε άλλα απόβλητα που αναφέρονται στον Κατάλογο αποβλήτων ως μη επικίνδυνα, εάν παρουσιάζουν κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα V του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Υπουργός κοινοποιεί κάθε χρόνο τις αποφάσεις που λαμβάνει με βάση τα εδάφια (2) και (3) στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.