Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος του 2002.