Υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

20.—(1) Εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εργασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19 και οι οποίες άρχισαν τη λειτουργία τους πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται εντός έτους από την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να τους παραχωρηθεί από τον Υπουργό η προβλεπόμενη βάσει του άρθρου 19 άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού, μπορεί να καθορίζει με κανονισμούς ειδικά μέτρα για κατηγορίες υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με το οριζόμενο στο παρόν άρθρο.