Απαγόρευση ανάμιξης επικίνδυνων αποβλήτων

21.—(1) Οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που συλλέγουν, μεταφέρουν, διαθέτουν ή αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα απαγορεύεται να αναμειγνύουν τις διάφορες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή να αναμειγνύουν επικίνδυνα με μη επικίνδυνα απόβλητα.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων με άλλα επικίνδυνα απόβλητα ή με άλλα απόβλητα, ουσίες ή ύλες, επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στους όρους της χορηγηθείσας βάσει των άρθρων 19 ή 20 άδειας ή μετά από ειδική έγκριση που χορηγείται στην εγκατάσταση ή επιχείρηση από τον Υπουργό για το σκοπό αυτό, εφόσον του προσκομισθούν τα σχετικά στοιχεία και μελέτες που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα μίας τέτοιας ενέργειας προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 7 εδάφιο (1)(β) του παρόντος Νόμου, και ιδίως προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας κατά τη διάθεση ή την αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών.

(3) Σε περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα είναι ήδη αναμεμειγμένα με άλλα απόβλητα, ουσίες ή ύλες, χωρίς υπαίτια ευθύνη της εγκατάστασης, πρέπει να πραγματοποιείται διαχωρισμός, εάν αυτό είναι εφικτό από τεχνική και οικονομική άποψη, και, εφόσον χρειάζεται προκειμένου να τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 7 εδάφιο (1)(β) του παρόντος Νόμου.