Έλεγχοι επικίνδυνων αποβλήτων

22.—(1) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου ισχύουν και για τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Όσον αφορά τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που διενεργεί ο Υπουργός δυνάμει του άρθρου 13 σε επιχειρήσεις συλλογής ή μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον έλεγχο της προέλευσης και του προορισμού των επικίνδυνων αποβλήτων.