Μητρώο επικίνδυνων αποβλήτων

23.—(1) Κάθε παραγωγός ή κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και κάθε αδειοδοτημένη βάσει των άρθρων 19 ή 20 εγκατάσταση ή επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται—

(α) Να τηρεί Μητρώο επικίνδυνων αποβλήτων το οποίο να περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στο άρθρο 14(1)(α), το ακριβές περιεχόμενο του οποίου καθώς και η διαδικασία τήρησης του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) να διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου (α) στον Υπουργό κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από τον Υπουργό· και

(γ) να χορηγεί στον Υπουργό ή σε προηγούμενο κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων όταν αυτά ζητούνται.

(2) Το Μητρώο επικίνδυνων αποβλήτων τηρείται—

(α) Από τους παραγωγούς ή κατόχους επικίνδυνων αποβλήτων και τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων επί πέντε τουλάχιστον έτη, και

(β) από τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις συλλογής ή μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων επί δύο τουλάχιστον έτη, και

(γ) από τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης ή επιχείρησης και εφόσον παύσει η λειτουργία τους οριστικά, υποχρεούνται να παραδίδουν το εν λόγω Μητρώο στον Υπουργό.