Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων

24.—(1) Κάθε φορά που επικίνδυνα απόβλητα μεταφέρονται σε επιχείρηση ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων, πρέπει να συνοδεύονται από Έντυπο αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.

(2) Το Έντυπο του εδαφίου (1) συμπληρώνεται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την επιχείρηση ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων.

(3) Τόσο το περιεχόμενο του Εντύπου αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων όσο και η διαδικασία συμπλήρωσής του καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Τα συμπληρωμένα Έντυπα αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διατηρούνται από τον παραγωγό ή κάτοχο των επικίνδυνων αποβλήτων, από την επιχείρηση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και από την επιχείρηση ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την τήρηση του Μητρώου επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 23.

(5) Οι παραγωγοί ή κάτοχοι επικίνδυνων αποβλήτων, οι επιχειρήσεις μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και οι επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων διαβιβάζουν κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που αυτό ζητείται από τον Υπουργό, αντίγραφα των Εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.