Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού 259/93

32Α.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 είναι ο Υπουργός.