Απαγόρευση εισαγωγής,εξαγωγής και διαμετακόμισης ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων

32.—(1) Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή στη Δημοκρατία οι αρχές της εγγύτητας, της προτεραιότητας αξιοποίησης και της αυτάρκειας, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ο Υπουργός μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη γενική ή μερική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων ή να προβάλλει συστηματικά αντιρρήσεις για οποιαδήποτε από τις εν λόγω μεταφορές. Ειδικότερα, ο Υπουργός με διάταγμα δύναται να απαγορεύει την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση μέσω της Δημοκρατίας συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων. Ο Υπουργός κοινοποιεί τα μέτρα που λαμβάνει σύμφωνα με το παρόν άρθρο στην Επιτροπή.

(2) Σε περίπτωση επικίνδυνων αποβλήτων που δημιουργούνται σε κράτος αποστολής που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τόσο μικρή συνολική ποσότητα κατ' έτος ώστε η πρόβλεψη νέων ειδικευμένων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων σε αυτό το κράτος δε θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα, δεν εφαρμόζεται το εδάφιο (1).