Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου

31. Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο Υπουργός καθορίζει συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης των διαμετακομήσεων, των εισαγωγών και των εξαγωγών αποβλήτων καθώς επίσης οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα για τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.