Διαδικασία για έγκριση διαμετακόμισης

30. Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο καθορίζει τη διαδικασία παροχές έγκρισης για τη διαμετακόμιση, εισαγωγή ή εξαγωγή αποβλήτων τα οποία προορίζονται για διάθεση ή αξιοποίηση.