Κοινοποίηση διαμετακόμισης αποβλήτων

29.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, οποιαδήποτε διαμετακόμιση, εισαγωγή ή εξαγωγή αποβλήτων κοινοποιείται στον Υπουργό πριν από την πραγματοποίησή της.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει τον τύπο της κοινοποίησης ή τα στοιχεία που αυτή πρέπει να περιέχει.