Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού 259/93

32Α.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 259/93 είναι ο Υπουργός.