Έκταση εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται να διενεργείται στη Δημοκρατία πρόσκληση προς το κοινό για επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στους ακόλουθους τύπους προσκλήσεων:

(α) Όταν η πρόσκληση αφορά επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία αποτελούν ήδη αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.·

(β) όταν η πρόσκληση απευθύνεται σε πρόσωπα που ενεργούν στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων ·

(γ) όταν η πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο προσώπων·

(δ) όταν η τιμή διάθεσης του συνόλου των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών μέσων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000)·

(ε) όταν τα προσφερόμενα χρηματοοικονομικά μέσα είναι δυνατό να αποκτηθούν μόνο κατόπιν καταβολής τουλάχιστο του ποσού των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000) ανά επενδυτή, τηρουμένων πάντως των διατάξεων του άρθρου 12.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4) και του άρθρου 37, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε προσκλήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τους ακόλουθους τύπους χρηματοοικονομικών μέσων:

(α) Χρηματοοικονομικά μέσα που προσφέρονται με ονομαστική τιμή που ανέρχεται τουλάχιστο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000) ανά μονάδα, νοουμένου ότι δε θα είναι δυνατή η απόκτηση της μονάδας από περισσότερους από έναν επενδυτή·

(β) μερίδια και μετοχές που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων·

(γ) κινητές αξίες που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δημοκρατία ή σε κράτος- μέλος ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχει η Δημοκρατία ή κράτος-μέλος·

(δ) κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό για ανταλλαγή·

(ε) κινητές αξίες που προσφέρονται κατά τη συγχώνευση εταιρειών·

(στ) μετοχές που προσφέρονται δωρεάν στους μετόχους-

(ζ) μετοχές ή εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες, που προσφέρονται σε αντικατάσταση μετοχών της ίδιας εταιρείας, χωρίς γενικά η προσφορά αυτών των νέων αξιών να συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος και πληρωθέντος κεφαλαίου της εταιρείας-

(η) κινητές αξίες που προσφέρονται από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν επιχείρηση, στο προσωπικό ή εις όφελος του εν ενεργεία ή του αφυπηρετήσαντος προσωπικού-

(θ) κινητές αξίες που προσφέρονται λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων μετατρέψιμων ομολογιών και τίτλων δικαιωμάτων, εφόσον δημοσιεύθηκε ενημερωτικό δελτίο πρόσκλησης προς το κοινό ή εισαγωγής στο Χ.Α.Κ. ως προς αυτές τις μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες κινητές αξίες·

(ι) κινητές αξίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα στη Δημοκρατία, προς εξεύρεση των απαραίτητων μέσων για την επίτευξη του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους·

ια) μετοχές ή εξομοιώσιμες προς μετοχές κινητές αξίες που συνιστούν για τον κάτοχο αναγκαία προϋπόθεση για να απολαύει των υπηρεσιών που παρέχονται από συνεργατικούς οργανισμούς ή για να γίνει μέλος των οργανισμών αυτών

(ιβ) κινητές ευρωαξίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο γενικευμένης διαφημιστικής εκστρατείας ή επισκέψεων κατ' οίκον.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τον διενεργούντα την πρόσκληση προς διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και από αυτούς που τα αποκτούν ευθέως ή διαδοχικώς από εκείνον που τα διαθέτει, όσα στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να διαπιστώσει εάν συντρέχει περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.